18:19 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thứ tư - 13/07/2011 16:31
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt quyết định hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho đến khi có phương án mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

  

 Số: 723/NQ-CTĐS-HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

V/v: Hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

______________________________________

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011;

- Căn cứ Nghị quyết Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/4/2011;

- Căn cứ vào biên bản kỳ họp HĐQT kỳ họp lần thứ 13 ngày 27 tháng 6 năm 2011,

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Hoãn đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho đến khi có phương án mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 

 

 

Nơi nhận:

  • Các thành viên HĐQT, BKS
  • Đảng uỷ Công ty
  • Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ
  • Công đoàn, Đoàn TN
  • Các Cty, XN thành viên
  • Các phòng, ban Công ty
  • Lưu: VPTH, TNV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên