15:16 ICT Thứ sáu, 17/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Thứ tư - 13/07/2011 15:47
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình đường sắt; Căn cứ Quyết định số: 731/ QĐ - CT - HĐQT ngày 29/ 8/ 2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình đường sắt V/v ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động của HĐQT Công ty CP công trình Đường sắt; Ngày 27/ 3/ 2010, HĐQT Công ty CP công trình đường sắt đã họp và thống nhất quyết nghị

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình đường sắt;

- Căn cứ Quyết định số: 731/ QĐ - CT - HĐQT ngày 29/ 8/ 2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình đường sắt V/v ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động của HĐQT Công ty CP công trình Đường sắt;

- Ngày 27/ 3/ 2010, HĐQT Công ty CP công trình đường sắt đã họp và thảo luận các nội dung trong cuộc họp và thống nhất (05/ 05 thành viên),

 

QUYẾT NGHỊ:

 

I/ Thông qua nội dung, số liệu của toàn bộ các báo cáo trình Đại hội đồng cổđông thường niên năm 2010, bao gồm:

1- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và 05 năm 2005 - 2009, Phương án kinh doanh 05 năm 2010 - 2014 và năm 2010;

2- Báo cáo phương án hoạt động tài chính năm 2010;

3- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 của Công ty;

4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

5- Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

6- Báo cáo kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu lên sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

II/ Thông qua phương án kinh doanh 05 năm 2010 - 2014 và phương án kinh doanhnăm 2010 của Công ty CP Công trình đường sắt, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

A- Chỉ tiêu kinh doanh 05 năm 2010 - 2014:

1.Về mô hình tổ chức:

Chuyển đổi Công ty CP công trình đường sắt thành Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Đường sắt, lộ trình gồm 03 bước:

Bước 1: Chuyển các chi nhánh hiện tại thành Công ty TNHH một thành viên.

Bước 2: Chuyển các Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần;

                Đầu tư góp vốn thành lập các công ty liên kết mới.

Bước 3: Hoàn thiện mô hình tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Kinh phí đầu tư cho đào tạo hàng năm từ 01 - 02% doanh thu.

- Lực lượng lao động đến năm 2014 là 1.620 người

Trong đó:

+ CNLĐ trực tiếp là 1.307 người (100% công nhân được qua đào tạo)

+ Lao động gián tiếp là 313 người (trình độ: trên Đại học 20 người, Đại học và Cao đẳng 293 người)

3. Đầu tư máy móc - thiết bị, xây dựng kiến trúc:

3.1/ Tổng mức đầu tư 5 năm 2010 - 2014 là 650 tỷ.

3.2/ Các dự án đầu tư từ năm 2011 - 2014:

- Đầu tư dự án tại số 31 Láng Hạ - Hà Nội;

- Đầu tư dự án xây dựng lại trụ sở số 9 Láng Hạ - Hà Nội;

- Đầu tư khu chung cư tại Dĩ An - Bình Dương: 20.000 m2;

- Đầu tư khu công nghiệp bắc ga Vinh - Nghệ An: 40 ha;

- Đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

(năm 2010, có chi tiết sau)

4. Bảo toàn và phát triển vốn:

4.1/ Tổng vốn điều lệ của Công ty đến năm 2014 là:  250 tỷ đồng

4.2/ Lộ trình tăng vốn cụ thể:

- Năm 2010 tăng thêm:      50 tỷ đồng;

- Năm 2011 tăng thêm:      50 tỷ đồng;

- Năm 2013 tăng thêm:      37,498 tỷ đồng;

4.3/ Bảo đảm hệ số bảo toàn vốn:        

 

 

(Tổng tài sản / Nợ phải trả)

> 1

 

B- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2010:

1. Về tổ chức:

- Thành lập Công ty CP Tư vấn giám sát và thiết kế bản vẽ thi công.

- Thành lập Công ty CP Xuất nhập khẩu, đầu tư và khai thác bất động sản.

- Sáp nhập Công ty CP Vật tư đường sắt Đà Nẵng vào Công ty CP công trình đường sắt.

2. Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực:

- Cử đi đào tạo cao học từ 5 - 10 người;

- Cử đi đào tạo đại học các ngành từ 25 -30 người;

- Gửi đi đào tạo từ 100 - 200 công nhân kỹ thuật, thời gian đào tạo từ 12 - 18 tháng.

3. Kế hoạch sản xuất:

- Tổng giá trị sản lượng:   650 tỷ

Trong đó:+ Giá trị sản lượng xây lắp chính:           550 tỷ;

               + Sản xuất công nghiệp, dịch vụ:           100 tỷ.

- Doanh thu:         620 tỷ đồng.

4. Đầu tư xây dựng kiến trúc:

- Xây dựng mới trụ sở, nhà xưởng cho 02 Xí nghiệp thành viên: 879 và 798;

- Xây dựng khu nhà nghỉ tại Nhật Lệ - Đồng Hới - Quảng Bình;

- Xin Tổng công ty Đường sắt VN đầu tư bước 1 dự án "khu nhà ở của CBCNV tại ga Vinh";

- Xây dựng đề án đầu tư "xây dựng lại trụ sở số 9 - Láng Hạ - Hà Nội".

5. Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:

- Đầu tư 01 dây chuyền công nghệ sản xuất Tà vẹt BTCTDƯL theo tiêu chuẩn Châu Âu;

- Đầu tư xưởng lắp ráp ghi đường sắt tại Đà Nẵng;

- Đầu tư xưởng sản xuất Tà vẹt BTCTDƯL dùng cho ghi đường sắt. 

6. Đầu tư phương tiện, thiết bị:

- Đầu tư mua sắm các loại phương tiện, thiết bị thi công cầu đường: 50 tỷ đồng;

- Nghiên cứu đề án đầu tư dây chuyền đồng bộ sàng đá, thay tà vẹt, thay ray trong thi công đại tu nâng cấp đường sắt.

C- Kế hoạch lợi nhuận năm 2010, phân phối lợi nhuận sau thuế:

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận sau thuế, như sau:

1. Mức lợi nhuận trước thuế:                                          55,5 tỷ đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:                                41,625 tỷ đồng;

a/ Trích lập các quỹ (50% lợi nhuận sau thuế):     20,8125 tỷ đồng

Trong đó:

- Quỹ dự phòng tài chính (20%):                  4,1625 tỷ đồng

- Quỹ đầu tư phát triển (55%):                   11, 4468 tỷ đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%):             5,2031 tỷ đồng           

b/ Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (1% lợi nhuận sau thuế):           416 triệu đồng

c/ Trả cổ tức:    12 - 13%

D- Phương án phát hành cổ phần năm 2010:

- Tổng số cổ phần phát hành:       5.000.000 cổ phần

- Phương thức phát hành:            

+ Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư:             1.500.000 CP

+ Phát hành cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu:        1.000.000 CP

+ Phát hành cổ phiếu bán cho CBNV có nhiều thành tích:   1.500.000 CP

+ Phát hành cổ phiếu bán riêng lẻ hoặc chào bán tại Sản Giao dịch TP. Hồ Chí Minh:          1.000.000 CP

E- Phương án chọn Công ty kiểm toán năm 2010:

Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP công trình đường sắt từ năm 2006 - 2009. Hội đồng quản trị nhận thấy đây là Công ty kiểm toán có uy tín, trách nhiệm và có đội ngũ CBNV có trình độ chuyên môn tốt. Công ty UHY luôn hoàn thành kịp thời công tác kiểm toán và có những ý kiến đóng góp giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ máy kế toán. HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 xem xét và chấp thuận việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP công trình đường sắt năm 2010.

III/ Tổ chức thực hiện:

HĐQT thống nhất:

- Giao cho các thành viên HĐQT hoàn thiện các báo cáo theo sự phân công, gửi cho ông Cao Đăng Phúc - Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng TCKT để tổng hợp, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và báo cáo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 31/ 3/ 2010;

- Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP công trình đường sắt đảm bảo theo đúng quy định. 

Chữ ký của các thành viên hội đồng quản trị dự họp

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Huyền

 

ủy viên

(Đã ký)

Nguyễn Thành Long

ủy viên

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Điểm

ủy viên

(Đã ký)

Cao Đăng Phúc

ủy viên

(Đã ký)

 

Võ Văn Phúc

 

 

Tác giả bài viết: CTĐS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên