18:43 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879 do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu

Thứ hai - 17/10/2011 09:53

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 737/ QĐ-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879
do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu

----------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 30/ 9/ 2011 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Bổ nhiệm ông Kiều Nghị - Cử nhân kinh tế, giữ chức Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình 879 do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu.

Điều 2.Nhiệm vụ - trách nhiệm - quyền hạn của ông Kiều Nghịthực hiện theo Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, Công ty TNHH Métthành viên Công trình 879 và quy định của Pháp luật.

- Tiền lương và các chế độ liên quan của ông Kiều Nghị, Công ty TNHH Métthành viên Công trình 879 tiếp tục chi trả theo mức lương đang hưởng.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt; Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879 và ông Kiều Nghị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Đảng ủy, HĐQT Công ty CP TCTy CTĐS;
  • Ban Kiểm soát;
  • Lưu: VPTH, TCLĐ, Tổ NV.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên