05:19 ICT Thứ ba, 28/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Quyết định Cử người đại diện quản lý nguồn vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879

Thứ hai - 17/10/2011 10:11

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 736/ QĐ-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  07 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Cử người đại diện quản lý nguồn vốn

tại Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879

----------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 30/ 9/ 2011 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ủy quyền cho ông: KIỀU NGHỊ            Giới tính: Nam

Sinh ngày:     12/ 3/ 1969                    Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:                   191 761 762

Ngày cấp:      09/ 10/ 2007                  Nơi cấp: Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 15, KV5, phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỗ ở hiện tại: Tổ 15, KV5, phường An Cựu, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Là đại diện quản lý nguồn vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT trị giá 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) tại CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH 879

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi ban hành quyết định mới

Điều 2. Giao ông NGUYỄN THANH HUYỀN  và ông KIỀU NGHỊ có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt; Công ty TNHH Một thành viên Công trình 879 và ông Kiều Nghị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu: VPTH, TCLĐ, Tổ NV.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên