03:15 ICT Thứ bảy, 18/09/2021

Thông tin cổ đông

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Thông tin cổ đông » Thông báo

Quyết định sáp nhập Xí nghiệp SXVL&XDCT Minh Cầm vào Xí nghiệp Công trình 792

Thứ tư - 13/07/2011 16:29
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TCT Công trình đường sắt ra quyết định số 535/QĐ - CTĐS - HĐQT, ký ngày 6 tháng 7 năm 2011 quyết định sáp nhập Xí nghiệp SXVL&XDCT Minh Cầm vào Xí nghiệp Công trình 792

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

  Số: 535/ QĐ - CTĐS - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                           Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Xí nghiệp SXVL&XDCT Minh Cầm vào Xí nghiệp Công trình 792 

---------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ban hành ngày 25/ 4/ 2011;

- Căn cứ Nghị quyết số: 725/ NQ - CTĐS - HĐQT ngày 30/ 6/ 2011 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;

- Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập nguyên trạng Xí nghiệp Sản xuất vật liệu & Xây dựng Công trình Minh Cầm vào Xí nghiệp Công trình 792thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

Điều 2. Xí nghiệp Công trình 792 chịu trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng Chức năng - Nhiệm vụ và cán bộ, công nhân lao động của Xí nghiệp Sản xuất vật liệu & Xây dựng Công trình Minh Cầm, gồm 41 người (có danh sách kèm theo).

- Công việc cụ thể của từng CB-CNLĐ có tên trong danh sách do ông Giám đốc XNCT 792 phân công;

- Tiền lương và các chế độ liên quan của CB-CNLĐ có tên trong danh sách bàn giao, XNCT 792 tiếp tục đài thọ theo quy định của Công ty.

* Giám đốc Xí nghiệp SXVL&XDCT Minh Cầm và Giám đốc Xí nghiệp Công trình 792 thực hiện các thủ tục bàn giao - tiếp nhận bằng văn bản cụ thể theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các ông, bà Trưởng phòng, ban, bộ phận của Công ty; Giám đốc Xí nghiệp SXVL&XDCT Minh Cầm; Giám đốc XNCT 792 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như điều 3;

- Đảng uỷ, HĐQT Công ty  (b/cáo);

- Tổng giám đốc và các Phó TGĐ Công ty (chỉ đạo);

- Công đoàn, Đoàn TN Công ty(phối hợp);

- Các XNTV, phòng, ban Công ty;

- Lưu VP, TCLĐ.    

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên