17:36 ICT Chủ nhật, 19/09/2021

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Tin tức » Thông tin cổ đông » Bản cáo bạch

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thứ tư - 20/07/2011 15:03
Ngày 06 tháng 01 năm 2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số: "370/UBCK - GCN" cho Công ty cổ phần Công trình Đường sắt. Công ty cổ phần Công trình Đường sắt công bố toàn văn Giấy chứng nhận này.

BỘ TÀI CHÍNH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 370/UBCK - GCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiều và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký cháo bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Công trình Đường sắt.
- Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:
                       CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: RAILWAY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: RCC
Trụ sở chính: Số 9 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008002 đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 04 tháng 07 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Vốn điều lệ: 82.502.800.000 đồng (Tám mươi hai tỉ năm trăm linh hai triệu tám trăm ngàn đồng).

Điều 2: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đường sắt được phép phát hành và cháo bán ra công chúng với các nội dung sau:
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn đồng);
3. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán: 2.400.000 cổ phiếu (hai triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu);
Trong đó:
- 1.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- 50.000 cổ phiếu chào bán cho CBCNV;
- 1.350.000 cổ phiếu đấu giá ra công chúng;
4. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đang ký chào bán có hiệu lực;
5. Phương án phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

Điều 3: Công ty cổ phần Công trình Đường sắt phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4: Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Giấy chứng nhận này được lập thành ba (03) bản gốc. Công ty cổ phần Công trình Đường sắt giữ 01 bản, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoá

 

 

                                              

 

KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Thị Kim Liên

 

Tác giả bài viết: CTĐS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công
 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên