03:05 ICT Thứ bảy, 18/09/2021

Hình ảnh hoạt động

Khánh thành cầu dây văng An Đông - Tỉnh Ninh Thuận
Động thổ gói thầu CP3C Dự án Nâng cao an toàn cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành cầu vượt km982+981 thi công theo lệnh khẩn cấp
Khánh thành cầu Văn Hóa vượt sông Gianh
Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao lần thứ IV - năm 2013
Lễ thông xe cầu đường bộ Thị Cầu
Thông xe cầu đường bộ Đồng Nai
Thi công cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình bằng công nghệ dây văng
Khánh thành cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - TP Huế
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thị Cầu

Trang nhất » Tin tức » Đảng ủy - Công đoàn - ĐTN

RCC triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng quý IV năm 2012

Thứ sáu - 19/10/2012 15:00
Ngày 03/10/2012, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công trình đường sắt tổ chức hội nghị lần thứ 12- khoá IX để tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng quý III và 9 tháng đầu năm 2012, đề ra nhiệm vụ biện pháp công tác quý IV/2012

Sau khi nghe báo cáo của Ban thường vụ và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua toàn văn nội dung báo cáo số 304-BC/ ĐU ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty về đánh giá kết quả hoạt động SXKD - ĐSXH và công tác xây dựng Đảng quý III và 9 tháng đầu năm 2012, Biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2012.

1. Ưu điểm:

Ban chấp hành đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo  cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động  thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã đề ra, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo tổ chức đoàn thể quần chúng được duy trì và thực hiện nề nếp hơn. 

a. Về  lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD- ĐSXH:

-  Công tác an toàn thực hiện tương đối tốt.

-  Giá trị sản lượng quý III/2012 là 246,30 tỷ đồng, so với kế hoạch  đạt 100,5 %.     

- Tổng GTSL thực hiện 9 tháng đầu năm 2012 đạt 647,60 tỷ đồng, so với kế hoạch năm đạt 76,2,%. So với cùng kỳ năm 2011 bằng 106 %. 

- Thu hồi vốn quý III  gần 322 tỷ đồng, tổng thu hồi vốn 9 tháng 606 tỷ đồng, đạt  93,23 % KH năm.

- Doanh thu quý III dự kiến đạt 120 tỷ đồng, tổng doanh thu 9 tháng dự kiến đạt 543,0 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2011 tăng 21%.

-  Lợi nhuận  trước thuế quý III  dự kiến 12  tỷ đồng, 9 tháng  dự kiến  đạt 42 tỷ đồng,  tăng  25% so với cùng kỳ năm 2011.

- Thu nhập  bình quân quý III đạt 6.857.000 đồng/người/ tháng, bình quân 9 tháng  đạt 5.930.000 đồng/ người/ tháng, vượt chỉ tiêu nghị  quyết đề ra. Thực hiện trích nộp, chi trả đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

* Chi bộ Công ty Cổ phần Bất động sản Đường sắt: 9 tháng đầu năm 2012 doanh thu dự kiến đạt 44,67 tỷ đồng; Lãi từ các hoạt động kinh doanh ngắn hạn dự kiến đạt 1,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân dự kiến đạt 5.150.000 đồng/ người/ tháng, mọi hoạt động trong công ty được duy trì và ổn định

b. Về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể quần chúng

- Các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, CNLĐ trong đảng bộ.

- 9 tháng đầu năm 2012 đã tiến hành kinh tế, giám sát hoạt động của 04 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng;

- Mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 75 quần chúng ưu tú tại thành phố Huế.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và tiến hành Hội thảo Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng Bộ Tổng công ty năm 2012.

- 9 tháng đầu năm 2012 phát triển được 20 đảng viên mới.

- Chỉ đạo tổ chức Công đoàn thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động, phối hợp  với chuyên môn đảm nhận chỉ đạo thi công một số  công trình, hạng mục công trình với GTSL 150 tỷ đồng. Tham gia góp ý bổ sung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam,  dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn ĐSVN và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ĐSVN nhiệm kỳ lần thứ XIV; kiện toàn BCH Công đoàn Tổng công ty đảm bảo đúng thủ tục quy định.

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, thi đua, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, đoàn thể các cấp; nhận chỉ đạo thi công các công trình, phần việc thanh niên lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên ĐSVN lần thứ XIII.

2. Nhược điểm tồn tại:

-  Công tác tuyên truyền về an toàn lao động, trang bị và sử dụng các trang cụ phòng hộ lao động tại các công trình chưa được quan tâm đúng mức, thực hiện quy trình, quy tắc, nội quy lao động trong thi công chưa nghiêm túc nên 9 tháng đầu năm 2012 còn để xẩy ra 08 vụ tai nạn lao động, so với cùng kỳ năm 2011 giảm 02 vụ, không có vụ TNLĐ nghiêm trọng ( Riêng  01 vụ xẩy ra tại cầu Thị Cầu đã có kết luận của cơ quan chức năng là do đột tử vì bệnh lý).

- Phần lớn các công trình thi công trong quý III và 9 tháng đầu năm đều chậm tiến độ quy định.

- Một số đơn vị thực hiện giá trị sản lượng thấp, nên thu nhập của người lao động chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

-  Lãnh đạo, quản lý và người lao động ở các công ty thành viên còn mang nặng tư tưởng bao cấp, nếp làm cũ, chậm đổi mới tư duy, nên chưa  chủ động xây dựng cách thức tổ chức, quản lý SXKD cho phù hợp với mô hình tổ chức Công ty mẹ – công ty con.

-  Một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT khi tổ chức chuyên môn chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty TNHHMTV.

II. Nhiệm vụ, biện pháp công tác quý IV/2012

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD- đời sống xã hội.

*  Xác định công tác an toàn là chỉ tiêu hàng đầu, nên các cấp ủy đảng cần quan tâm đến cọng taùc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động,  an toàn  công trình, an toàn thiết bị, an toàn chạy tàu và an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ , đảm bảo trật tự trị an trên tất cả các công trình thi công..

-  Phấn đấu đạt GTSL quý IV trên 245 tỷ đồng, cả năm 2012 đạt trên 890 tỷ đồng.

-  Thanh toán thu hồi vốn đạt trên 100 tỷ đồng, cả năm trên 700 tỷ đồng.

-  Doanh thu  trên 160 tỷ đồng, cả năm đạt trên 700 tỷ đồng.

-  Lợi nhuận trước thuế  trên 14 tỷ đồng, cả năm 2012 đạt trên 54 tỷ đồng.

- Tham gia đấu thầu và đảm bảo trúng thầu có giá trị trên 300 tỷ đồng, để có giá trị khối lượng chuyển tiếp về xây lắp sang năm 2013 trên 1.600 tỷ đồng.

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân quý IV đạt trên 6.000.000 đồng/người/tháng; cả năm đạt trên 5.900.000 đồng/ người/ tháng.

- Chỉ đạo quyết liệt đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình trọng điểm:

 03cầu đường bộ: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu ; Cầu An Đông;  gói thầu 16 dự án  K1- K2 Vinh - Nha Trang;  cầu Sông Trường gói thầu số11/KV3; cầu Nhật Lệ2 - Quảng Bình .  Cầu vượt đường sắt Km 982+981- Dự án 1856 giai đoạn 2;  Khánh thành dây chuyền sản xuất tà vẹt BTCTDƯL và tà vẹt ghi BTCTDƯL tại Đà Nẵng.

* Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Đường sắt quý IV năm 2012 phấn đấu doanh thu đạt 21 tỷ đồng, lợi nhuận sau bán hàng dự kiến đạt 400 triệu đồng. Đảm bảo người lao động có đủ việc làm, thu nhập bình quân đạt 5.300.000 đồng/ người/ tháng. 

 2. Công tác tổ chức, cán bộ:

 - Tập trung chỉ đạo và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy và cá nhân các đồng chí cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty.

- Dự kiến danh sách nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trình hội nghị BCH Đảng Bộ Tổng công ty xem xét, biểu quyết để đưa vào diện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo lộ trình Đề án đã ban hành.

- Chỉ đạo các Công ty TNHH MTV xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới, hoàn thành 30/10/2012.

- Chỉ đạo chuyên môn tổ chức Hội nghị công tác tài chính kế toán; kết hợp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho đội ngũ Chủ tịch, Giám đốc các công ty thành viên, hoàn thành trong tháng 10/2012.

 3. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể quần chúng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công nhân lao động phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống " Đoàn kết, Kỷ luật, Cần kiệm, Sáng tạo" theo chức trách nhiệm vụ được giao.

- Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo kế hoạch phân công của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ĐSVN.

- Xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát quý IV và kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc năm 2012.

- Phát triển từ 10 đảng viên mới trở lên.

- Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên kịp thời triển khai học tập và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đoàn thể các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa, thể thao; đảm nhận chỉ đạo thi công các công trình sản phẩm, lập thành tích chào mừng Đai hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XIV, Đại hội Đoàn thanh niên Khối DNTW lần thứ II; quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2012.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mua vé tàu điện tử
Trang web nghiệp vụ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Báo Giao thông Vận tải
Công ty TNHH MTV  Công trình 791
Công ty TNHH MTV Công trình 792
Công ty TNHH MTV Công trình 793
Công ty TNHH MTV Công trình 796
Công ty TNHH MTV Công trình 798
Công ty TNHH MTV Công trình 875
Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878
Công ty CP Công trình 879
Công ty CP Đá Hoàng Mai
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp
Công ty TNHH MTV Vật tư Đà Nẵng

Đăng nhập thành viên