CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

http://congtrinhduongsat.vn


Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 741/ QĐ-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  07 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai
do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu

----------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 30/ 9/ 2011 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Minh Tỉnh - Cử nhân kinh tế, giữ chức Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt làm chủ sở hữu.

Điều 2. Nhiệm vụ - trách nhiệm - quyền hạn của ông Lê Minh Tỉnh thực hiện theo Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai và quy định của Pháp luật.

- Tiền lương và các chế độ liên quan của ông Lê Minh Tỉnh, Công ty TNHH  một thành viên đá Hoàng Mai tiếp tục chi trả theo mức lương đang hưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt; Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai và ông Lê Minh Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Đảng ủy, HĐQT Công ty CP TCTy CTĐS;

-Ban Kiểm soát;

-Lưu: VPTH, TCLĐ, Tổ NV.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây