Báo cáo sửa đổi Điều lệ Cty CP Công trình Đường sắt

Thứ tư - 28/11/2018 22:26
Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Công trình Đường sắt năm 2009 dự kiến sẽ tổ chức dự kiến vào tháng 3 năm 2009. Ban soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ các quy định Luật pháp hiện hành, Điều lệ Công ty năm 2008, điều kiện thực tế SXKD và xu thế phát triển của Công ty trong thời gian tới, sau một thời gian chuẩn bị và lấy ý kiến tham gia của ban lãnh đạo, các phòng ban, ban soạn thảo thống nhất đề nghị một số nội dung sau.
Nay xin ý kiến đóng góp của các cổ đông Công ty, mọi ý kiến đóng góp gửi tới Văn phòng Tổng hợp Công ty CP Công trình Đường sắt bằng văn bản trước ngày 15 tháng 3 năm 2009.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Công trình Đường sắt năm 2009 dự kiến sẽ tổ chức dự kiến vào tháng 3 năm 2009. Ban soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ các quy định Luật pháp hiện hành, Điều lệ Công ty năm 2008, điều kiện thực tế SXKD và xu thế phát triển của Công ty trong thời gian tới, sau một thời gian chuẩn bị và lấy ý kiến tham gia của ban lãnh đạo, các phòng ban, ban soạn thảo thống nhất đề nghị một số nội dung sau.
Nay xin ý kiến đóng góp của các cổ đông Công ty, mọi ý kiến đóng góp gửi tới Văn phòng Tổng hợp Công ty CP Công trình Đường sắt bằng văn bản trước ngày 15 tháng 3 năm 2009.

 

BÁO CÁO
V/v: Kết quả sửa đổi Điều lệ ,Quy chế, Thoả ước LĐTT và NQLĐ Công ty

         

   Kính gửi :      Hội đồng quản trị - Công ty CP công trình ĐS
             
        - Thực hiện các quyết định số 1171/ QĐ - CTĐS -TCLĐ và số 46/QĐ - CTĐS – TCLĐ của HĐQT Công ty CP công trình đường sắt về việc thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế phân cấp, Thoả ước LĐTT và nội quy lao động.
       - Trên cơ sở các quy định của các văn bản Luật pháp hiện hành, Điều lệ Công ty tháng 4/2008, Quy chế phân cấp tháng 10/2005, thoả ước LĐTT và nội quy lao động năm 2008. Sau khi xem xét điều kiện thực tế SXKD và xu thế phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban soạn thảo tập trung bàn bạc, thảo luận và thống nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau:
       *Ghi chú: Nội dung sau khi sửa đổi được in nghiêng
I - Bản điều lệ Công ty:
1 - Về kết cấu:
 + Giữ nguyên số chương, mục, tăng thêm số điều :từ 65 điều lên 66 điều, thay cách viết số thứ tự các khoản cho phù hợp với quy định (Ví dụ: Khoản 1.1 chuyển thành khoản 1).
2- Về nội dung:
   * Các điều khoản có nội dung sửa đổi tập trung vào việc: giảm tỷ lệ phần trăm số phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông. Lý do giảm là để gần sát với quy định của Luật doanh nghiệp và nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn khi thông qua các vấn đề tại Đại hội. Cụ thể đề xuất sửa đổi như sau:
  + Điều 30: Khoản 1, ban soạn thảo đề nghị sửa đổi tỷ lệ từ 85% xuống 75%( Điều 102- LDN quy định ít nhất 65%); khoản 2 sửa đổi tỷ lệ từ 80% xuống còn 70% (Điều 102-LDN quy định ít nhất 51%). Lý do giảm là để tạo điều kiện hơn khi triệu tập ĐHĐCĐ nhưng không trái với quy định của Luật DN.
  + Các điều 31, 40, 59, 60, 61, có các khoản liên quan đến quy định tỷ lệ cổ đông đại diện ít nhất cần có / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả số cổ đông dự họp chấp thuận, ban soạn thảo đề xuất giảm từ 85% xuống 80%. Lý do giảm là để tạo điều kiện thuận lợi khi thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ và không trái với quy định của Luật DN ( Luật quy định tối thiểu 65%).
  + Điều 62, khoản 2, điểm 5 giảm tỷ lệ đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 85% vốn điều lệ xuống còn 80%. Lý do là tăng thêm quyền cho các cổ đông.
  + Chuyển khoản 1, điều 60  thành điều 60, tên điều: Hợp nhất, nội dung giữ nguyên như khoản 1.
  + Chuyển khoản 2 thành điều 61, tên điều: Sáp nhập, nội dung sửa đổi lại như sau:
- Công ty đồng ý cho các công ty khác sáp nhập vào Công ty, nhưng vốn của Công ty phải nắm giữ tối thiểu bằng 51% vốn điều lệ của  Công ty sau khi sáp nhập và giữ nguyên tên hiệu của Công ty.
- Vốn điều lệ của của công ty sáp nhập vào Công ty có từ 50 tỷ đồng VND trở lên thì HĐQT lập phương án sáp nhập công ty và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyết định sáp nhập công ty được chấp thuận khi có ít nhất 80% số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận; trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công ty được sáp nhập chuyển sang Công ty.
- Vốn điều lệ của công ty sáp nhập vào Công ty có dưới 50 tỷ đồng VND thì HĐQT quyết định phương án sáp nhập công ty và báo cáo Đại hôị đồng cổ đông gần nhất.
- Việc sáp nhập, HĐQT tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Chuyển các điều từ 61 đến điều 65 thành các điều lần lượt từ điều 62 đến điều 66, giữ nguyên tên goi và nội dung.
  * Đối với điều 40 khoản 1 quy định về quyền hạn của TGĐ, điểm gạch đầu dòng thứ 8 quy định về TGĐ có quyền quyết định đầu tư các dự án có giá trị 3 tỷ đồng VND trở xuống, ban soạn thảo đề nghị thay đổi: TGĐ có quyền quyết định đầu tư các dự án có giá trị đến dưới 20 tỷ đồng VND.
  * Đối với điều 10: Vốn điều lệ Công ty, phải chờ sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2009 biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 112 tỷ đồng lên 150 tỷ  đồng VND thì mới tiến hành bổ sung, sửa đổi trong điều lệ.
 Các điều koản khác không sửa đổi.


BAN SOẠN THẢO 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây