Triển khai phát hành thêm 1.677.150 cổ phần tăng vốn điều lệ

Thứ tư - 28/11/2018 22:46
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành thêm 1.677.150 cổ phần đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/4/2011.

 

   CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 723/NQ-CTĐS-HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

V/v: triển khai phát hành thêm 1.677.150 cổ phần tăng vốn điều lệ

_______________________________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011;

- Căn cứ Nghị quyết Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/4/2011;

- Căn cứ vào biên bản kỳ họp HĐQT kỳ họp lần thứ 13 ngày 27 tháng 6 năm 2011,

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành thêm 1.677.150  cổ phần đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/4/2011, cụ thể như sau:

 • Tên cổ phần:       Cổ phần Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt
 • Loại cổ phiếu:     Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá:             10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ: 1.677.150  cổ phần (Một triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn một trăm năm mươi cổ phiếu
 • Giá chào bán:
 • Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC), tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu RCC với cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Đường sắt Đà Nẵng (DRMC) là 1:1 ( Tức là 01 cổ phiếu RCC đổi 01 cổ phiếu DRMC)
 • Phương thức phân phối
 •  Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Đường sắt Đà Nẵng
 • Nguyên tắc hoán đổi: 01 cổ phiếu RCC đổi lấy 01 cổ phiếu DRMC
 • Mục đích chào bán: Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Đường sắt Đà Nẵng nhằm thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty. Sau khi tái cấu trúc, RCC sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty DRMC. Sau khi hoàn tất thủ tục hoán đổi, DRMC sẽ chuyển đổi thành công ty TNHH Một Thành Viên do RCC là chủ sở hữu.
 • Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2011
 • Hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 • Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

 

Điều 2:Thông qua danh sách dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phần phát hành thêm là cổ đông của Công ty Cổ phần vật tư đường sắt Đà Nẵng. (Danh sách dự kiến chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này).

Việc chào bán cho các cổ đông có tên trong Danh sách dự kiến phải được thực hiện theo đúng phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua.

 

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt có trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng để đợt phát hành cổ phiếu được thành công.

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các thành viên HĐQT, BKS
 • Đảng uỷ Công ty
 • Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ
 • Công đoàn, Đoàn TN
 • Các Cty, XN thành viên
 • Các phòng, ban Công ty
 • Lưu: VPTH, TNV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây